ความสำคัญของ Iodine number

ค่าไอโอดีน หรือค่าการดูดซับไอโอดีน หรือจำนวนไอโอดีน เป็นดัชนีที่ใช้บอกถึงความไม่อิ่มตัวของน้ำมัน ในทางเคมีคือปริมาณของไอโอดีนในหน่วยกรัมที่ถูกเติมเข้าไปในพันธะคู่ของน้ำมันต่อตัวอย่าง 100 กรัม น้ำมันที่มีค่าไอโอดีนสูงจะมีความไม่อิ่มตัวสูงด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาความสามารถในการดุดซับปริมาณไอโอดีนเพื่อหาพื้นที่ผิวของถ่านกัมมันต์ได้อีกด้วย

 

การไทเทรตพื่อหาค่า Iodine number โดยเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ

ในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ จะใช้อิเลคโทรดชนิด Redox electrode ที่ทำจาก Platinum ใช้ในการวัดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างการไทเทรตของตัวอย่าง และสารละลายมาตรฐาน Sodium thiosulphate

 

อุปกรณ์ และสารเคมี

  • สารละลายมาตรฐาน Sodium thiosulphate ความเข้มข้น 0.1 mol/L
  • สารทำปฏิกิริยาซ Iodine monochloride ละลายใน Glacial acetic acid ความเข้มข้น 0.1 mol/L
  • สารเร่งปฏิกิริยา Magnesium acetate solution 3 % และ Potassium iodine solution 10 %
  • เครื่องไทเทรตอัตโนมัติรุ่น TitroLine7000
  • Platinum electrode Pt 62

 

วิธีการไทเทรต

  1. ชั่งน้ำหนักตัวอย่างด้วยเครื่องชั่งความละเอียด 4 ตำแหน่ง โดยปริมาณในการชั่งน้ำหนักขึ้นอยู่กับปริมาณ Iodine number ใส่ขวดรูปชมพูพร้อมฝาปิด เติมสารละลาย Glacial acetic acid 20 ml และเติมสารละลาย Iodine monochloride 25 ml ตามด้วยสารละลาย Magnesium acetate solution 3 % 10 ml ปิดฝาเย่าให้เข้ากับเก็บไว้ในที่มืดประมาณ 5 นาที เมื่อครบเวลาเติม Potassium iodine solution 10 % 15 ml และน้ำกลั่นอีก 50 ml นำตัวอย่างมาไทเทรตด้วยเครื่องไทเทรตอัตโนมัติ

  2. สำหรับการเตรียม Blank ให้ผสมสารละลายเช่นเดียวกับการเตรียมตัวอย่าง

Iodine number g/100g

น้ำหนักตัวอย่างที่ควรชั่งโดยประมาณ

SI Analytic 1

<5 g

3

5-20 g

1

20-50 g

0.5

50-100 g

0.25

100 -150 g

0.15

>150 g

0.1

 

  1. การคำนวณค่าสามารถสร้างสูตรให้คำนวณอัตโนมัติโดยใช้พารามิเตอร์ดังนี้

Iodine number = (B-EQ1)*T*M*F1/(W*F2)
B = Blank value (ml)
EP1 = ปริมาตรสารละลายมาตรฐานที่ใช้ไทเทรต (ml)
T = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน
M = 12.69
F1, F2 = 1
W = น้ำหนักตัวอย่าง (g)

 

Download Catalogue:

cat SGH 7000