sigma SterilizationRolls ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบรรจุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ หรือชุดคลีนรูม เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อในลำดับถัดไป ซึ่งอาจจะผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงด้วย Autoclave หรือผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยอุณหภูมิต่ำ ได้แก่ LTSF, ETO, Hydrogen gas plasma และอื่นๆ ตามความเหมาะสม การใช้ซองปิดผนึกบรรจุสิ่งของก่อนทำการฆ่าเชื้อ ช่วยเพิ่มระยะเวลาการจัดเก็บที่นานขึ้น  สำหรับการใช้งานที่ขนาดของอุปกรณ์หรือเครื่องมือ มีขนาดความยาวแตกต่างกัน การเลือกซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อที่มีลักษณะเป็นม้วน จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดความยาวที่ต้องการ ดังต่อไปนี้ 

 

  1. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบ (Flat Sterilization Rolls) แบบม้วน ความยาว 200 เมตร ประกอบด้วยกระดาษทางการแพทย์ (Medical grade) และพลาสติก พร้อมแถบตรวจสอบทางเคมีสำหรับไอน้ำและก๊าซเอทธีลีนออกไซด์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA , EN 868 , ISO 11607 & ISO 11140-1 บริเวณขอบซอง โดยมีขนาดความกว้างของซองให้เลือกหลายหลาย
    sigma july2021 4

  2. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดซ้อนขอบ (Gusseted Sterilization Rolls) แบบม้วน ความยาว 100 เมตร ประกอบด้วยกระดาษทางการแพทย์ (Medical grade) และพลาสติก พร้อมแถบตรวจสอบทางเคมีสำหรับไอน้ำและก๊าซเอทธีลีนออกไซด์ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA , EN 868 , ISO 11607 & ISO 11140-1 บริเวณขอบซอง โดยมีขนาดความกว้างของซองให้เลือกหลายหลาย
    sigma july2021 2

  3. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อไทเวค (Tyvek Sterilization Rolls) แบบม้วน ความยาว 200 เมตร เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับวิธีทำให้ปราศจากเชื้อด้วยการอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ประกอบด้วยกระดาษไทเวคและพลาสติก พร้อมตัวบ่งชี้ (Indicator) ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน FDA , EN 868 , ISO 11607 & ISO 11140-1  มีให้เลือกหลายขนาด
    sigma july2021 3

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด (หน่วยธุรกิจ: Life Science)
โทร. 0-2185-4333 ต่อ 2442
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.