จากฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเครื่องตรวจจับโลหะและหลักการพื้นฐานของตัวเครื่องไปแล้ว ในฉบับนี้ขอเพิ่มเติมปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกซื้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สถานที่ติดตั้ง

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่ติดตั้งคือ โลหะ บริเวณที่ติดตั้งควรมีระยะที่ปลอดโลหะ (Metal free zone) โดยทั่วไปมีขนาด 2 เท่าของความสูงของอุโมงค์ เช่น อุโมงค์สูง 10 ซม. มีพื้นที่ปลอดโลหะอย่างน้อย 20 ซม. ครอบคลุมทุกด้าน (ซ้าย ขวา บน และล่าง ) โดยคำนึงถึงเสา และพื้นโรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีเหล็กเป็นโครงสร้าง เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถผลิตเครื่องตรวจจับโลหะ โดยลดระยะ Metal free zone เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องที่ผลิตด้วยเทคโลยีสมัยก่อน อนึ่งลูกค้าหลายรายมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับโลหะหลายเครื่องในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน ความถี่ของคลื่นที่ใช้ใกล้เคียงกัน อาจมีผลต่อความผิดพลาดในการตรวจับโลหะ แต่เราสามารถแก้ไขได้โดยการเลือกปล่อยคลื่นความถี่ที่แตกต่างกัน โดยผู้ซื้อควรซื้อเครื่องที่สามารถเลือกความถี่คลื่นในการใช้งานได้กว้าง เทคโนโลยีล่าสุดของ Sartorius สามารถปรับความถี่ในการใช้งานได้ระหว่าง 60-1000 kHz และสามารถปล่อยระยะสนามแม่เหล็กได้ 3 ช่วงคลื่นจึงลดปัญหาส่วนนี้ได้ และเทคโนโลยีใหม่คือ 1 ชุดควบคุม สามารถต่อกับชุดตรวจับได้ถึง 4 ชุด ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งและง่ายต่อการควบคุม

 

Minebea Logo june

Pic Minebea June

- ขนาดของอุโมงค์

เมื่อกำหนดสถานที่ติดตั้งได้แล้ว สิ่งถัดไปที่ต้องคำนึงถึงคือขนาดของอุโมงค์ ปัจจัยนี้เราพิจารณาจากขนาดของตัวอย่างเป็นหลัก ขนาดอุโมงค์ที่ใกล้เคียงกับขนาดของตัวอย่างมีผลต่อประสิทธิภาพการตรวจจับโลหะ เพราะสนามแม่เหล็กสามารถกระจายตัวได้ทั่วถึง ส่งผลให้สามารถตรวจจับโลหะได้มีขนาดเล็ก แต่หากการใช้งานจริงมีตัวอย่างหลายขนาด ขนาดของอุโมงค์จะถูกกำหนดโดยผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่สุด กรณีไม่แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการตรวจจับในตัวอย่างมีขนาดเท่าใด ผู้ซื้อควรทดสอบกับเครื่องจริง ก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้อาจจะพิจารณาโปรแกรมในการบันทึกชนิดผลิตภัณฑ์ เพราะมีผลในการลดเวลาในขั้นตอนการเรียนรู้ตัวอย่าง (Products learning)

 

- ตัวอย่างสินค้า

ขนาดความยาวของผลิตภัณฑ์ และความเร็วในการเคลื่อนผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ ต้องมีความเร็วน้อยกว่า ความเร็วสูงสุดที่เครื่องตรวจจับยอมรับ

ปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทำให้ประสิทธภาพในการตรวจจับโลหะลดลง เช่น บรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของเมทัลไลท์ ฟิล์ม, ความชื้น เป็นต้น  และควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องด้วย Test Card ซึ่งมีให้เลือก 3 ชนิด คือ Fe, non Fe, SS

ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับการพิจารณาเลือกซื้อเครื่องตรวจจับโลหะ ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน พบกันในโอกาสหน้าครับ