SPC Webinar Calibration 1000x331px

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น.

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก" โดย คุณเถลิงเกียรติ พวงงาม, ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังนี้

  • ตุ้มน้าหนักตามมาตรฐาน OIML และการอ่านใบรับรองผล
  • มาตรฐานการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
  • การสอบเทียบเครื่องชั่งและประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
  • เกณฑ์การยอมรับและการนำผลไปใช้งาน

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dksh.com/th-th/events/balance-weight-calibration