ในการตรวจพิสูจน์ชนิด และองค์ประกอบของสารเคมีต่าง ๆ สามารถทำได้หลายวิธี เช่น GC, GC-MS, HPLC, LC-MS เป็นต้น ทั้งนี้วิธีที่กล่าวถึงข้างต้น อาจมีข้อจำกัดในการตรวจพิสูจน์ เช่น ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ในระดับต่ำเพียงพอ ตลอดจนไม่สามารถแยกความแตกต่างของโมเลกุลที่มีโครงสร้างคล้ายกันหรือมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เทคนิค GC-IR จะสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้โดยการแยกสารประกอบให้มีความบริสุทธิ์ด้วย Gas Chromatograph ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วย Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FT-IR) ซึ่งสามารถนำสเปคตรัมที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ Standard Spectra Library ทำให้พิสูจน์ทราบชนิดของตัวอย่างได้ ตลอดจนสามารถแยกความแตกต่างของสารได้ในระดับไอโซเมอร์ เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย GC-IR ใช้ในการแยกสารผสม และระบุโครงสร้างโมเลกุล โดยมีหลักการคือ แยกสารตัวอย่างที่คอลัมน์ของ GC ในสภาวะแก๊ส จากนั้นสารที่แยกออกมาจะถูกเปลี่ยนสภาพให้เป็นของแข็งโดยการใช้ไนโตรเจนเหลว และทำการฉายแสงย่านอินฟราเรด ทำให้โมเลกุลของสารตัวอย่างเกิดการสั่น ซึ่งสารแต่ละชนิดจะมีค่าความถี่ของการสั่นที่จำเพาะและแตกต่างกันไป ซึ่งจะรายงานผลออกมาในรูปของสเปคตรัม ทำให้สามารถนำเทคนิคนี้มาใช้ในการตรวจพิสูจน์ และสามารถประยุกต์ใช้ในงานด้านพัฒนาและวิจัยยารักษาโรค งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในการหาสารยาเสพติด ได้ในระดับความเข้มข้นต่ำ และสามารถระบุไอโซเมอร์ของสารตัวอย่างได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

 

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ขอแนะนำ DiscovIR™ ภายใต้แบรนด์ Spectra Analysis จากประเทศสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับใช้ในการพิสูจน์โครงสร้างสาร เช่น การสังเคราะห์สารใหม่ การพิสูจน์แยกสารเป็นไอโซเมอร์กัน และยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ตาม SWGDRUG Category A เป็นต้น

 

DiscoverIR Video การทำงานของเครื่อง :
youtube discovIR2

 

Download Catalog :
Cat discovIR